Eestis reguleerib koduõpet Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/106032018001
 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kehtiv kuni 31.07.2020: https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020027.
Eesti Vabariigi Haridusseadus, kehtivkuni 31.07.2020: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019084

Põhikooli riiklik õppekava, kehtiv alates 09.05.2020: https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020054.

Koduõppele jäävale lapsele on vaja koostada individuaalne õppekava (IÕK). Selleks saad abi siit.

Kooli õppekava, millele tuginedes tuleb koostada IÕK, saad küsida konkreetsest koolist või leiad nende kodulehelt.

 

***

 

Järgnevalt toon välja olulisema koduõppe määrusest.

Esmalt tuleb eristada kaht liiki koduõpet: koduõpe tervislikel põhjustel ja koduõpe vanema taotlusel ja see artikkel keskendub just viimasele.

 

Vanema vastutus

Koduõpet vanema taotlusel korraldab ja finantseerib vanem, kes vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest. Põhihariduse(1.-9.kl) omandamiseks koduõppel on vaja esitada avaldus kooli direktorile (tähtajad on 20. august ja 20. detsember), kus tuleb näidata koduõppele viimise põhjused ja andmed isiku kohta, kes hakkab last õpetama ja kes koostab selleks individuaalse õppekava, (see peab lähtuma kooli õppekavast, vt nt http://www.luterlik.edu.ee/kool/alusokumentatsioon/).

 

Kooli vastutus

Individuaalses õppekavas määratakse kindlaks õpetajad, kes kooli poolt kontrollivad individuaalses õppekavas sätestatud õpitulemuste omandamist vähemalt üks kord poolaastas. Hindamise korraldus määratakse individuaalses õppekavas, arvestades seejuures riiklikus õppekavas hindamisele sätestatud nõudeid (https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001?leiaKehtiv). Õpilase kokkuvõtvad hinded kantakse klassipäevikusse. Koolil on õigus katkestada koduõpe, kui ilmneb, et õpilasel on individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemused suures mahus saavutamata. Kool võimaldab õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust (TLPK annab vanemale Opiq keskkonna õpetaja vaate).

 

Kadi Künnapuu

Seadused